مصاحبه:

مصاخبه حجت الاسلام حسین الهی نژاد در باره همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)

به گزارش خبرنگار ایسکا حجتالاسلام حسین الهی¬نژاد دبیر علمی همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی درباره همایش نظریه انتظار که در 3 بهمن سال 1398 در روز پنج شنبهدر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود می¬گوید
به گزارش خبرنگار ایسکا حجتالاسلام حسین الهی¬نژاد دبیر علمی همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای و رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی درباره همایش نظریه انتظار که در 3 بهمن سال 1398 در روز پنج شنبهدر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود می¬گوید: در حوزه مهدویت یکی از مسائل و موضوعاتی که کمتر مورد پژوهش و نقد و بررسی علمی قرار گرفته، انتظار است. این مقوله مهم دینی به رغم اینکه مورد توجه جدی و اکید روایات معصومین(علیهم¬السلام) و سخنان علما و اندیشمندان قرار گرفته و با زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان – بخصوص شیعیان – عجین شده، کمتر مورد بحث و کاوش علمی قرار گرفته و درباره آن نظریه پردازی شده است. نظریه پردازی در زمینه انتظار ظهور امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) و کارکردهای آن در جامعه منتظر و ارتباط آن با غیبت و ظهور منجی موعود و تعامل آن با سایر معارف و مسائل دینی، تاکنون مغفول واقع شده و نیازمند توجه جدی و پژوهش¬های علمی و کاربردی است. ضرورت بررسی علمی این مساله و نظریه¬پردازی درباره آن، زمانی بیشتر خود را نشان می¬دهد که در صدد ارائه آن به جهان معاصر و گفتمان¬سازی در این باره باشیم. در واقع اصلی¬ترین مسیر ارائه ادبیات انتظار به جهان علم، نظریه¬پردازی درباره آن است. در این راستا با مطالعه آثار و دیدگاه¬های علما و اندیشمندان در زمینه انتظار و مهدویت، می¬توانیم به نکات بارز و روشنی دست بیابیم که ما را در رسیدن به نظریه منسجم انتظار از دیدگاه شیعه یاری رساند. به همین جهت برگزاری نشست¬های علمی، فراخوان مقالات، برگزاری کرسی-های نقد علمی و در نهایت برگزاری همایش نظریه انتظار برای ترویج گفتمان انتظار ضروری به نظر می-رسد. مرحله نخست این برنامه، با بررسی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه¬ای آغاز می¬شود. در واقع  ایشان در طی چند دهة اخیر توجه زیادی به انتظار و مهدویت داشته¬اند و تبیین آرا و اندیشه¬های ایشان، می¬تواند کمک شایانی برای رسیدن به «نظریه انتظار از دیدگاه علمای شیعه» داشته باشد.


حجت الاسلام الهی نژاد در مورد اهداف همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای(دامت برکاته) عنوان کرد:
1ـ تحلیل و تبیین نظریه انتظار در آرا و اندیشه¬های مقام معظم رهبری (در راستای بررسی و تبیین نظریه انتظار در اندیشه علما و اندیشمندان مسلمان)
2ـ تبیین ابعاد مختلف اندیشه های بنیادین مقام معظم رهبری در زمینه انتظار و مهدویت برای پژوهشگران و عموم مردم
3ـ ترویج و تقویت نظریه پردازی در آموزه های مهدویت
4ـ معرفی آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری با تاکید بر انتظار و مهدویت برای جهان امروز
5ـ پاسداشت علمی مقام معظم رهبری و اندیشه های بنیادین ایشان در حوزه های علمیه
6ـ زمینه¬سازی برای طرح نظرات سایر دانشمندان در حوزه مهدویت و انتظار
7ـ مقایسه تطبیقی نظریه مقام معظم رهبری با دیدگاه و نظریات سایر اندیشمندان جهان
8ـ فراهم سازی تبادل نظر و گفتگوی علمی درباره انتظار و مهدویت در جهان اسلام
9ـ بهره¬گیری از نظرات مقام معظم رهبری و ارائه راهبرد انتظار پویا در نظام سازی و تمدن سازی اسلامی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد سیاست های همایش بین المللی نظریه انتظار عنوان کرد:
1ـ تعامل و ارتباط علمی با مراکز پژوهشی در زمینه اندیشه های مقام معظم رهبری
2 تعامل و همکاری جدی مراکز علمی و نهادها و سازمان¬های فعال در زمینه مهدویت و اندیشه¬های مقام معظم رهبری
3ـ تکیه اصلی بر آرا و سخنان و دیدگاه های مختلف مقام معظم رهبری در زمینه مهدویت و انتظار
4ـ بهره گیری توام پژوهش¬های علمی حوزویان و دانشگاهیان و تقویت وحدت و انسجام حوزه و دانشگاه
5ـ به کارگیری تمامی ظرفیت¬های دفتر تبلیغات اسلامی در راستای نشر دیدگاه¬های حضرت آیت الله خامنه¬ای
6ـ تکیه بر کاربردی کردن اندیشه¬های مقام معظم رهبری در جامعه
دبیر علمی همایش درمحورهای همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته به شرح ذیل می باشد
1. مفهوم و چیستی نظریه¬پردازی در حوزه انتظار
2. مهدویت از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه¬ای
3.مبانی  و ابعاد نظریة انتظار  در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
4.  نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
5.  ابعاد نظریه انتظار  در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
 6. مقایسه نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای با نظریات معطوف به آینده
7. ویژگی¬ها و شاخصه های  جامعه منتظر در انديشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
 8.وظایف و کارکردهای جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
9. راهکارهای تحقق جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
10. آسیب شناسی انتظار و جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
11.جامعه موعود و منتظَر در اندیشه حضرت آیت الله خامنه¬ای
آقای الهی نژاد درمورد مقالات همایش بین المللی نظریه انتظار عنوان کرد:
برای همایش نظریه انتظار به دو صورت مقاله تدوین شده است 1ـ به صورت فراخوانی که تعداد به 227 مقاله می رسد.  2ـ به صورت قرار دادی که تعداد آن به 55 مقاله می باشد.
در این خصوص فرهیختگان و نویسندگانی چون حجج الاسلام آقایان عبد الحسین خسروپناه و محمد مهدی گرجیان، عزالدین رضا نژاد و محمد صادق یوسفی مقدم و حمید رضا مطهری و... آقایان دکتر محمد هادی همایون، علیرضا صدرا،  اعتصامی و  
دبیر علمی همایش نظریه انتظار در مورد کرسی¬های همایش بین¬المللی نظریه انتظار اظهار داشت:
در راستای تقویت و تحکیم بخشی به همایش و جهت ارتقای پایه های علمی و تحلیلی آن، اقدام به برگزاری کرسی¬های مختلف علمی در موسسات علمی و پژوهشی و در مراکز دانشگاهی و حوزوی نموده و بر این اساس تعداد 20 کرسی علمی در شهرهای قم، تهران و مشهد بر گزار گردیده است.
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد کمیسیون¬های تخصصی همایش بین المللی نظریه انتظار گفت:
همایش بین المللی نظریه انتظار به جهت حجم کثیری از مقالات اعم از فراخوانی و قرار دادی که از ناحیه فرهیختگان و نویسندگان دانشگاهی و حوزوی تدوین شده جهت بررسی و ارائه آنها نیاز به پنل های مختلفی علمی است تا با تبیین و تحلیل آنها ایده¬های نو و نگرش جدید در خصوص نظریه انتظار بار آوری شود بر این اساس جهت رسیدن به مقصود پنل های چهارگانه طراحی شده است.
 1ـ مفاهیم و مبانی نظریه انتظار
2ـ جامعه منتظر؛ وظایف، شاخصه ها و کارکردها
3ـ جامعه منتظر: راهبردها و آسیب¬ها
4ـ نظریه انتظار و تمدن¬سازی نوین اسلامی

 
منبع:

تاریخ خبر: 1398/10/28 شنبه
تعداد بازدید کل: 63 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 64
 
logo-samandehi
قم - خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
تلفن: 37749972-025
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پنجشنبه 24 بهمن 1398 13:58:37
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما