معرفی کتب
1
«کتاب الغیبه» اثر شیخ نعمانی «کتاب الغیبه» اثر شیخ نعمانی، از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در مهدویت و کهن­ترین منبع موجود در این موضوع به شمار می­رود.


«
کتاب الغیبه» اثر شیخ نعمانی، از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در مهدویت و کهن­ترین منبع موجود در این موضوع به شمار می­رود.نعمانی شاگرد کلینی است و کلینی در کتاب او حضور پر­رنگ دارد و همین امر بر اعتبار این کتاب می­افزاید. اثر حاضر عهده­دار بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب یاد شده است که با روش توصیف و تحلیل مطالب به بحث درباره پدیدآورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث­پژوهی و محتواشناسی آن می­پردازد.
 
منبع: حیدر علی رستمی